Untitled Document
 
 SiteMAP Pakornblog
 

หน้าแรก
     สุดยอดหลักสูตรมหัศจรรย์ (Miracle Course)
     ลงทะเบียนรับคู่มือจิ๋วฟรี
     เรื่องที่อยากเล่า (จากประสบการณ์)
     ตัวอย่างคำปรึกษา
     เครื่องมือสู่ความสำเร็จ
          กรณีศึกษาหมวดต่างๆ
             - หมวดเถ้าแก่มืออาชีพ
             - หมวดผู้นำในฐานโค้ช
             - หมวดหลุมพรางทางความคิด
             - หมวดทีมเวิร์ค
             - หมวดนักขายพิชิตเป้าหมายด้วยตัวเอง
             - หมวดผู้จัดการทีมงานขาย
             - หมวดผู้นำการเปลี่ยนแปลง
         เทคนิคต่างๆที่ผมได้รวบรวมไว้
            - เทคนิคการเอาชนะหลุมพราง ด้วยตัวเอง
         E-Books
           - คู่มือวิธีจูงใจให้กับผู้อื่นในฐานะโค้ช
           - คู่มือจิ๋ว แก่นสำคัญของการให้คำปรึกษา
           - คู่มือ อยากเริ่มต้นเป็นวิทยากรภายในองค์กร เชิญทางนี้
         รูปภาพ Conceptual
         การ์ดให้แนวความคิด
         Workshop
         Slide Presentation การสอน
         แบบฟอร์มต่างๆ
         นิทานให้แง่คิด
     Clip VDO
         
ตัวอย่างการสอน
         
ให้แนวคิดต่างๆ
     พื้นที่ทบทวน
         กลุ่มหลักสูตร leadership
         กลุ่มหลักสูตร Coach
         กลุ่มหลักสูตร Sales Team
         กลุ่มหลักสูตร Self Development
     Mailing List (จดหมายข่าว)
         เกร็ดเล็กๆจากหนังสือ
         เขาว่าผมคือโค้ช
         ความรู้ส่งตรงถึงที่
บอกเล่าแนวความคิด
เรื่องเล่าน่าภูมิใจ
เว็บนี้ให้อะไร (เอกสาร Download Free)
     หมวด WORKSHOP
     หมวด Mini Presentation
     หมวดการพัฒนาตนเอง
     หมวดการพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ
     หมวดการพัฒนาทีมงานขาย
     หมวดเอกสารทั่วไป
บริการ
    
ตัวอย่างผลงานที่ผ่านมาของผม
ติดต่อผม
    profile ของผม
    CV ของผม

 

หลักสูตร
    
Inhouse Training & Coaching
        กลุ่มหลักสูตร leadership
          - จิตวิทยาการบริหารและ การจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา
          - การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ
          - การพัฒนาหัวหน้างาน คุณภาพขององค์กร
          - ผู้นำ......สร้างทีมเวิร์คทีมในฝัน
          - ผู้นำพลังคิดเชิงบวก
          - ผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง
          - สร้างพลังการสื่อสารและจูงใจผู้อื่น
          - หัวหน้างานพันธุ์แท้ขององค์กร
          - การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างาน
          - ผู้นำ......สร้างทีมเวิร์คทีมในฝัน
          - คุณเป็นได้…ดีกว่าที่คิด
       กลุ่มหลักสูตร Coach
          - การพัฒนาทักษะการสอนงาน Stye โค้ช
          - สุดยอดเคล็ดลับการเป็นผู้สอนงานที่ดี หลักสุตร 1 วัน / 2 วัน
          - การพัฒนาผู้บริหารเป็นโค้ชในองค์กร
          - การพัฒนาผู้จัดการฐานะโค้ช
          - HRD...คุณคือโค้ชขององค์กร
          - ผู้จัดการทีมขาย...ต้องเป็นโค้ช
          - ผู้จัดการ...ในฐานะโค้ชของทีมงาน
          - Executive Coaching Program
          - The Specialist Coach
       กลุ่มหลักสูตร งานขาย
          - ผู้จัดการทีมงานขาย . . . ต้องเป็นโค้ช
          - การพัฒนาผู้จัดการ ฝ่ายขายมืออาชีพ
          - คุณคือ... นักการตลาดขององค์กร
          - สุดยอดบริหารงานขาย ของนักขายอย่างสร้างสรรค
          - การพัฒนาทักษะการขายเชิงกลยุทธ์  
          - สร้างเสริมทักษะการเจรจา ต่อรองอย่างสร้างสรรค
          - พัฒนาพนักงานขาย ณ.จุดขาย
          - การพัฒนานักขาย พิชิตเป้าหมาย หลักสูตร 1 วัน / 2 วัน
          - เทคนิคการขาย สำหรับนักขายในฐานะที่ปรึกษา
       กลุ่มหลักสูตร General Softskill
          - สร้างแรงจูงใจในการทำงาน ด้วยทัศนคติเชิงบวก
          - สร้างจิตสำนึกรักองค์กร กันเถอะ
          - คุณคือ วิทยากรคุณภาพ... เชื่อไหม?
          - การพัฒนาความฉลาด ทางอารมณ์
          - การพัฒนาทักษะการเป็นผู้ให้บริการคุณภาพ
          - การพัฒนาเจ้าหน้าที่บริการลูกค้ามืออาชีพ หลักสูตร 1 วัน/2 วัน
          - เทคนิคการทำงานเชิงรุกอย่างมั่นใจ
          - การทำงานเป็นทีมสู่ความสำเร็จ
       กลุ่มหลักสูตร Thinking Skill
          - การพัฒนาทักษะการคิดและการประยุกต์ใช้ หลักสูตร 1 วัน/2 วัน
          - การพัฒนาทักษะการคิดนอกกรอบ
          - การพัฒนาทักษะการคิดเชิงกลยุทธ
          - การพัฒนาทักษะการคิด เพื่อแก้ปัญหาและการตัดสินใจ 
        กลุ่มหลักสูตร Management
          - การนำเสนออย่างมืออาชีพ
          - สร้างทักษะการบริหาร เวลาอย่างมีประสิทธิผล
    Inhouse Training &Group Coaching
       
Coach the Coaches (Executive Coaching Program)
       
การพัฒนาทีมงานขาย และการตลาด
       
Leadership Development Program
   
โปรแกรมพัฒนาบุคคลากร แบบบูรณาการ
       
OLPG1-การพัฒนาภาวะผู้นำ
       
OLPG2-การพัฒนาทักษะผู้จัดการมือใหม่
       
OLPG3-การพัฒนาทีมงานขายครบวงจร
       
OLPG4-การสร้างภาวะผู้นำและทัศนคติเชิงบวกกับทีมงาน
       
OLPG5-การสร้างโค้ชที่ดีในองค์กร
       
OLPG6-การพัฒนาบุคลากรระดับปฏิบัติการ
    แนวทางการฝึกอบรม

 

|